สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง กิจกรรมในวันลอยกระทง

2. บอก / ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง กิจกรรมในวันลอยกระทงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง กิจกรรมในวันลอยกระทง

2. สังเกตการบอก / ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง กิจกรรมในวันลอยกระทง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 ลอยกระทง
ชั่วโมง ลอยกระทง (1) 8 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์