สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการระวังตัวเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและการช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดหลงกับพ่อแม่ได้

2. บอก / อธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการระวังตัวเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและการช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดหลงกับพ่อแม่

2. สังเกตการบอก / อธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 รอบรู้ ปลอดภัย
ชั่วโมง รอบรู้ ปลอดภัย (5) 7 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์