สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติรอบตัวได้

2. บอก / อธิบายจากสิ่งที่สังเกตจากสภาพแวดล้อมรอบตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติรอบตัว

2. สังเกตการบอก / อธิบายจากสิ่งที่สังเกตจากสภาพแวดล้อมรอบตัว

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 รอบรู้ ปลอดภัย
ชั่วโมง รอบรู้ ปลอดภัย (3) 3 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์