สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมภาพตัดต่อรถดับเพลิง (จำนวน 10 ชิ้น) ได้

2. ปฏิบัติตามกฎกติกาได้ในการเล่นเกมได้

3. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเล่นเกมภาพตัดต่อรถดับเพลิง (จำนวน 10 ชิ้น) ได้

2. สังเกตการปฏิบัติตามกฎกติกาได้ในการเล่นเกมได้

3. สังเกตการเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเองได้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 รอบรู้ ปลอดภัย
ชั่วโมง รอบรู้ ปลอดภัย (1) 1 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา