สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในห้องเรียนได้

2. บอก / อธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในห้องเรียน

2. สังเกตการบอก / อธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 รอบรู้ ปลอดภัย
ชั่วโมง รอบรู้ ปลอดภัย (1) 1 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์