สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกการปฏิบัติตนในขณะเดินทางข้ามถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้

2.กล้าพูดกล้าแสดงออก

3. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกการปฏิบัติตนในขณะเดินทางข้ามถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

2.การรวมกิจกรรมการกล้าแสดงออก

3.การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโตตอบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (5) 5 ต.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์