สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกชื่อยานพาหนะทางอากาศได้

2. สามารถบอกรูปร่างลักษณะของยานพาหนะทางอากาศแต่ละชนิดได้

3. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของยานพาหนะทางอากาศได้

4.สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.การบอกชื่อยานพาหนะทางอากาศ

2. การบอกรูปร่างลักษณะขอยานพาหนะทางอากาศแต่ละชนิด

3.เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของยานพาหนะทางอากาศ

4.การพูดสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (4) 4 ต.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์