สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกลักษณะของการเดินทางทางน้ำและยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางน้ำได้

2. สามารถบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเดินทางทางน้ำได้

3. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตการบอกลักษณะของการเดินทางทางน้ำและยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางน้ำ

2. สังเกตการบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเดินทางทางน้ำ

3. สังเกตพฤติกรรมการฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (3) 3 ต.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์