สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวตามข้อตกลง  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

2.การฟัง และปฏิบัติตามสัญญาณ

3. การเคลื่อนไหวตามคำบรรยาย  

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (3) 3 ต.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ