สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อยานพาหนะและวิธีการเดินทางทางบกได้

2. สังเกตและบอกลักษณะของ รถได้

3. ฟังผู้อื่นจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการชื่อยานพาหนะและวิธการเดินทางทางบก

2. สังเกตการบอกลักษณะของรถ

3. สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (2) 30 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์