สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของตนเองได้

2. สามารถบอกชื่อยานพาหนะที่ใช้เดินทางมาโรงเรียนได้

3. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกวิธีการเดินทางมาโรงเรียน ของตนเอง

2. การบอกชื่อ ยานพาหนะที่ใช้เดินทางมา โรงเรียน

3. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดโต้ตอบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (1) 29 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์