สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำ ผู้ตาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำ ผู้ตาม

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำ ผู้ตาม                

2. สังเกตการแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำ ผู้ตาม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (2) 23 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ