สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวิธีการดูแลรักษา ดิน หิน ทรายได้

การวัดผลและประเมินผล

การบอกวิธีการ ดูแลรักษาดิน หิน ทราย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (5) 21 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์