สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และทรายจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงในการออกไปสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และทรายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสำรวจ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทรายรอบบริเวณโรงเรียน

2. การตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทรายรอบบริเวณโรงเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (4) 20 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์