สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกประโยชน์และของใช้ที่ทำมาจากดิน หิน ทรายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอก สิ่งของที่ทำมาจากดิน หิน ทราย

2. การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (3) 19 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์