สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกชื่อและลักษณะ ของดิน หิน ทราย จากการสังเกตโดย ใช้ประสาทสัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกชื่อ ของดิน หิน ทราย

2. การบอก ลักษณะของดิน หิน ทราย

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (1) 15 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์