สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์               

2. สังเกตการแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (3) 12 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ