สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ของสถานที่ใชุมชนและวิธีดูแลรักษาความสะอาดได้

2. ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกประโยชน์ของสถานที่ในชุมชนและวิธีดูแลรักษาความสะอาด

2. การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ชุมชนของเรา
ชั่วโมง ชุมชนของเรา (4) 6 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์