สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อสถานที่ในชุมชนได้

2. ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกชื่อสถานที่ในชุมชน

2. การตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ชุมชนของเรา
ชั่วโมง ชุมชนของเรา (3) 5 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์