สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

2. การฟัง และปฏิบัติตามสัญญาณ

3. การเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง   

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ชุมชนของเรา
ชั่วโมง ชุมชนของเรา (3) 5 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ