สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การบอกการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยห่างไกล COVID-19 ได้

การวัดผลและประเมินผล

การตอบคำถาม         

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้(5) 31 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์