สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวประกอบเพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวประกอบเพลง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและเคลื่อนไหวประกอบเพลง                 

2. สังเกตการแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้(2) 26 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ