สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์ได้
 

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

2.การฟัง และปฏิบัติตามสัญญาณ

3. การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รักเมืองไทย
ชั่วโมง รักเมืองไทย (3) 22 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ