สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสังเกตลักษณะส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดได้

2. บอกรูปร่าง ลักษณะของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดได้

3. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกชื่อสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด

2. สังเกตการบอกรูปร่าง ลักษณะของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด

3. สังเกตการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (2) 23 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์