สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและเล่นกับสี

2. การทำงานศิลปะ

3. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์ได้

2. สร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

3. แบ่งปันอุปกรณ์กับเพื่อนได้

4. ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

5. เล่าเกี่ยวกับผลงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์

2. สังเกตการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3. สังเกตการแบ่งปันอุปกรณ์กับเพื่อน

4. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

5. สังเกตการเล่าเกี่ยวกับผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (2) 23 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม