สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดและแสดงความคิดความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การทำเครื่องกรองน้ำตามขั้นตอนที่ครูบอกได้

2. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการการกรองน้ำได้

3. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำเครื่องกรองน้ำตามขั้นตอนที่ครูบอก

2. สังเกตการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการการกรองน้ำ

3. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 หิน ดิน ทราย
ชั่วโมง หิน ดิน ทราย (2) 16 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์