สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและเล่นกับสี

2. การปั้น

3. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุขได้

2. แสดงความพอใจในผลงานของตนเองได้

3. ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์ได้

4. สร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

2. สังเกตการแสดงความพอใจในผลงานของตนเอง

3. สังเกตการใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์

4. สังเกตการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (1) 8 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม