สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ท่องคำขวัญประจำจังหวัดได้

2. บอกความหมายของคำขวัญประจำจังหวัดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการท่องคำขวัญประจำจังหวัด

2. สังเกตการบอกความหมายของคำขวัญประจำจังหวัด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ชุมชนของเรา
ชั่วโมง ชุมชนของเรา (2) 2 ก.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์