สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดและแสดงความคิดความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้

2. อ่านคำตามที่ครูชี้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้

2. สังเกตการอ่านคำตามที่ครูชี้ได้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้ (1) 25 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์