สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมวางภาพต่อปลายได้

2. เก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเล่นเกม

2. สังเกตตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการเล่นเกมวางภาพต่อปลาย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วันแม่แห่งชาติ
ชั่วโมง วันแม่แห่งชาติ (5) 17 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา