สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หยุดยืนตรงเคารพธงชาติ เมื่อได้ยินเพลงชาติไทยได้

2. สนทนา โต้ตอบกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การหยุดยืนตรงเคารพธง ชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย

2. การสนทนา โต้ตอบกับเพื่อนและครู

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รักเมืองไทย
ชั่วโมง รักเมืองไทย (1) 18 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์