สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจอง                  

2. สังเกตการแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจอง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วันแม่
ชั่วโมง วันแม่ (1) 10 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ