สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่น

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่น

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้ (3) 29 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์