สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านภาพสัญลักษณ์ คำ พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัดได้

2. สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็นได้

3. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการณ์อ่านภาพสัญลักษณ์ คำ พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด

2. สังเกตการณ์สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็น

3. สังเกตการณ์กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วันแม่
ชั่วโมง วันแม่ (5) 17 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์