สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับพระราชประวัติด้านการทหาร การมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญได้

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการระวังภัยอันตรายจากคนแปลกหน้า

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับพระราชประวัติด้านการทหาร การมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับพระราชประวัติด้านการทหาร การมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (2) 4 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์