สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกรสชาติของผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. จำแนกและจัดกลุ่มตามรสชาติของผลไม้ได้

3. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องรสชาติของผลไม้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกบอกรสชาติของผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตพฤติกรรมการจำแนกและจัดกลุ่มตามรสชาติของผลไม้

3. สังเกตพฤติกรรมการฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องรสชาติของผลไม้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (2) 19 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์