สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การปั้น

3. การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการร้อยวัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะได้

2. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองได้


การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ

2. สังเกตการสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (4) 8 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม