สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สาธิตและบอกวิธีการระวังภัยอันตรายจากคนแปลกหน้าได้

2. สามารถเปรียบเทียบและบอกลักษณะคนแปลกหน้าโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสาธิตและบอกวิธีการระวังภัยอันตรายจากคนแปลกหน้า

2. สังเกตการเปรียบเทียบและบอกลักษณะคนแปลกหน้า

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (5) 2 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์