สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเล่นเป็นรายบุคคล รายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ลำดับจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. เก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเล่นเกมเรียงลำดับขนาดผลไม้

2. สังเกตตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการเล่นเกมเรียงลำดับขนาดผลไม้

3. สังเกตการเก็บอุปกรณ์และเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (5) 22 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา