สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อ รูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบของผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. จำแนกผลไม้ตามลักษณะของส่วนประกอบของผลไม้โดยใช้ ๒ ลักษณะเป็นเกณฑ์ได้

3. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะส่วนประกอบของผลไม้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบของผลไม้

2. สังเกตการจำแนกผลไม้ตามลักษณะของส่วนประกอบของผลไม้โดยใช้ ๒ ลักษณะเป็นเกณฑ์

3. สังเกตการณ์ฟังผู้อื่นพูดจนจบและการพูดโต้ตอบเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะส่วนประกอบของผลไม้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (1) 18 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์