สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีได้

2. บอกถึงการแสดงความจงรักภักดีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การหยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี

2. การบอกถึงการแสดงความจงรักภักดี

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (4) 8 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์