สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวเลียนแบบ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวเลียนแบบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

 2. การฟังและ ปฏิบัติตาม สัญญาณ

 3. การเคลื่อนไหวเลียนแบบ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (3) 5 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ