สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

2. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน และครูได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น ร่วมกับเพื่อนและครู

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (3) 5 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์