สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้

2. ปฏิบัติตนตาม มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

3. อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตนได้

4. เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

3. การอ่านภาพ และพูดข้อความด้วยภาษาของตน

4. การเรียงลำดับ ภาพเหตุการณ์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (1) 3 ส.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์