สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะรสชาติของผลไม้แปรรูป จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกลักษณะรสชาติของผลไม้แปรรูป จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้(5) 22 ก.ค 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์