สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ ของการรับประทานผลไม้ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. ฟังและตอบคำถามเกี่ยวกับ นิทานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการ ตอบคำถาม เกี่ยวกับ ประโยชน์ของ การรับประทาน ผลไม้

2. สังเกตการ ฟังและตอบคำถามเกี่ยวกับ นิทาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้(4) 21 ก.ค 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์