สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและพูด โต้ตอบเกี่ยวกับ การล้างผลไม้

2. ชั่ง ตวง วัดสิ่ง ต่าง ๆ โดยใช้ เครื่องมือและ หน่วยที่ไม่ใช่ มาตรฐานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการ ฟังและพูด โต้ตอบเกี่ยวกับ การล้างผลไม้

2. สังเกตการ ชั่ง ตวง น้ำและเกลือโดยใช้ เครื่องมือและ หน่วยที่ไม่ใช่ มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้(3) 20 ก.ค 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์