สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกรสชาติของผลไม้จากการ สังเกตโดยใช้ ประสาทสัมผัสได้

2. ฟังและพูด โต้ตอบเกี่ยวกับ รสชาติของผลไม้ได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อ รูปร่าง ลักษณะ และสีของผลไม้

2. สังเกตการเปรียบเทียบสีของผลไม้โดยใช้ลักษณะเพียงลักษณะเดียว

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้(2) 19 ก.ค 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์