สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เคลื่อนไหวตามข้อตกลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. เคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและการเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง               

 2. การฟังและ ปฏิบัติตาม สัญญาณ

 3. การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้(2) 19 ก.ค 65
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ