สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อเหตุการณ์ที่สัมพันธกับการเกิดฝนได้

2. ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการบอกชื่อเหตุการณ์ที่สัมพันธกับการเกิดฝน

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (4) 4 ก.ค. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์